POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego vitaeworld.com (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników oraz Zamawiających w Sklepie Internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników i Zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego www.vitaeworld.com, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.

 

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających w Sklepie internetowym jest Sprzedający, tj. Pani Tatiana Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tatiana Nowak VITAE WORLD pod adresem: ul. Opata Salwińskiego 33, 31-980 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 769-205-34-69, REGON 362839660.

 

 1. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym w dwóch wariantach:
  1. a) dokonanie Zamówienia bez rejestracji – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów w Sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania Konta Zamawiającego (tzw. Szybkie zamówienie) podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres email. W przypadku, gdy Użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP lub PESEL. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia;

 

 1. b) dokonanie Zamówienia z rejestracją – Zamawiający dokonuje Zamówienia Towarów i rejestruje się zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Dokonując rejestracji Zamawiający podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy  numer telefonu, e-mail. W przypadku, gdy Zamawiający chce, aby zostały wystawiane faktury  dokumentujące zakupy Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres jej siedziby oraz NIP. Rejestracja Konta Zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez Zamawiającego dane są pobierane do nowego Zamówienia. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia.

 

 1. Zarejestrowany Zamawiający Sklepu internetowego ma możliwość zalogowania się poprzez stronę Sklepu internetowego, weryfikując się na stronie poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 1. Użytkownik może również dodatkowo wpisując adres e-mail w udostępnione w tym celu pole na stronie Sklepu internetowego, dopisać się do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego.

 

 1. Dane osobowe Zamawiających w Sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji Zamówień oraz w celu umożliwienia korzystania ze strony Sklepu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym.

 

 1. Dane osobowe zarejestrowanych Zamawiających Sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego za pomocą Loginu i Hasła na stronie Sklepu internetowego, bądź też poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.

 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję newslettera Sklepu internetowego jego dane są wykorzystywane w celu przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym, czy też informujących o najnowszych promocjach oraz nowych Towarach w Sklepie internetowym.

 

 1. Zamawiający ma w każdym czasie możliwość usunięcia podanych danych osobowych bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym telefonicznie, mailowo lub w formie pisemnej. Wszelkie dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w zakładce KONTAKT na stronie Sklepu internetowego.

 

 1. Dodanie adresu email do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego jest dobrowolne. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie do zmiany adresu e-mail lub rezygnacji z subskrypcji newslettera Sklepu internetowego bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, bezpośrednio kontaktując się ze Sprzedającym. Wszelkie dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w zakładce KONTAKT na stronie Sklepu internetowego.

 

 1. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail, Loginu czy Hasła w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika w innym miejscu niż strona Sklepu internetowego, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

 1. Sprzedający jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających i subskrybentów newslettera Sklepu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem. Dane osobowe Użytkowników pochodzące ze Sklepu internetowego przesyłane są z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza do systemu przetwarzającego dane osobowe przez publiczną sieć (Internet).

 

 1. Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta Zamawiającego przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Zamawiającego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 

 1. Strona Sklepu internetowego może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

 

 1. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie Sklepu internetowego mogą służyć następującym celom:

 

 1. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;
 2. poprawy wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;
 3. poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;
 4. targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika.

 

 1. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na stronie Sklepu internetowego nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego.

 

 1. Pliki „cookies“ używane na stronie Sklepu internetowego są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

 

 1. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

 

 1. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego i wiąże się dla Sprzedającego z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów Sklepu internetowego.

 

 1. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.

 

Kraków, dnia 26 lipca 2016 roku